top of page

Sparky -tietojärjestelmän käyttäjärekisteri

LAATIMISPÄIVÄ

21.9.2020

REKISTERINPITÄJÄ

PBE Performance Ltd Oy (3124341-9, Kympinkatu 3 C, 40320 Jyväskylä) toimii rekisterinpitäjänä kaikissa tässä tietosuojailmoituksessa tarkoitetuissa henkilötiedoissa.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjän määrittämä tietosuojavastaava. Yhteyssähköposti: help@sparky.fi

REKISTERIN NIMI

Sparky -tietojärjestelmän käyttäjärekisteri

KÄSITTEET

Rekisteröity henkilö on henkilö, jonka tietoja rekisterinpitäjä kerää ja ylläpitää.

Asiakasorganisaatio on organisaatio, joka on toimittanut rekisterinpitäjälle rekisteröidyn henkilön yhteystiedot hänen suostumuksellaan ja jolle rekisterinpitäjä tuottaa anonymisoitua tietoa rekisteröidyn henkilön tietojärjestelmään syöttämän tiedon perusteella.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteri perustuu sopimussuhteeseen, joko suoraan rekisteröidyn kanssa tai epäsuoraan rekisteröityihin henkilöihin liittyvien asiakasorganisaatioiden kanssa.

Rekisterin käyttötarkoitus on käyttäjärekisterin ylläpitäminen, asiakastilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen rekisteröityjen kanssa ja/tai epäsuoran asiakassuhteen hoitaminen rekisteröityihin henkilöihin liittyvien asiakasorganisaatioiden kanssa.

Anonymisoituna https://tietosuoja.fi/pseudonymisointi-anonymisointi) tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

OIKEUTETUN EDUN PERUSTE

Asiakassuhde, suora tai epäsuora asiakassuhde asiakasorganisaation kautta.

KYSEESSÄ OLEVAT HENKILÖTIETORYHMÄT

Asiakasorganisaatiot ja/tai asiakastiimit.

VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Rekisterinpitäjän henkilöstö, vain järjestelmävastaava -oikeuksilla varustetut henkilöt. Tietojärjestelmän käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Käyttäjien tietojärjestelmään tallentamien tietojen perusteella tuotetut analyysit ja yhteenvedot jaetaan asiakasorganisaatiolle tiimi- ja organisaatiotasolla täysin anonyymisti, eli täysin ilman tietoihin liittyviä henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

SUOSTUMUS

Suostumus perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, jonka hän antaa tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä joko suoraan rekisterinpitäjälle tai rekisteröityyn henkilöön liittyvälle asiakasorganisaatiolle. Tietojärjestelmän käyttäjällä on oikeus milloin tahansa perua suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (help@sparky.fi).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Edustamansa yhteisö (organisaatio ja tiimi)

- Sähköpostiosoite

Henkilötiedoista pseudoanonymisoitu ja niistä täysin erillään säilytettävä tieto
- Työhyvinvointi- ja suorituskykytieto sekä niihin liittyvä taustatekijätieto

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin talletettavat tiedot (rekisteröidyn etu- ja sukunimi, edustamansa yhteisö organisaatio ja/tai tiimi tasolla sekä rekisteröidyn sähköpostiosoite) saadaan rekisteripitäjän asiakasorganisaatiolta, jolle hän on antanut suostumuksensa tietojensa toimittamiseen.

Rekisteröity henkilö tallentaa tietojärjestelmään itse tietoa.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

10 vuotta asiakassuhteen (suora tai rekisterinpitäjän asiakasorganisaation kautta syntynyt asiakassuhde) päättymisestä lukien.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta kolmannelle osapuolelle rekisteröidyn henkilötietoja eikä mitään niihin linkitettyjä tietoja.

 

Rekisterinpitäjä jakaa saman tietojärjestelmän kautta asiakasorganisaation käyttöön henkilötiedoista anonymisoituna tietona rekisteröidyn tietojärjestelmään tallentamat

- työhyvinvointi- ja suorituskykytiedot sekä 

- niihin liittyvät taustatekijätiedot linkitettynä tiimi- ja organisaatiotasolle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET A:

MANUAALINEN AINEISTO

Rekisterinpitäjäällä ei ole käytössä manuaalisia aineistoja.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET B:

ATK:LLA KÄSITELTÄVÄT TOIMINNOT

Ainoastaan tarkkaan rajatulla joukolla määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää käyttäjärekisteriä ja ylläpitää sen tietoja.

Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu mm. palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevilta yhteydenottoyrityksiltä.

EVÄSTEET

Tietojärjestelmä ei käytä evästeitä.

AUTOMAATTINEN KÄSITTELY JA PROFILOINTI

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ei profiloi rekisteröityjä henkilöitä, vaan kokoaa henkilön syöttämiä tietoja ja analysoi ne automaattisesti tuottaen niistä hyvinvointi- ja suorituskykytietoa.

Henkilöön liitetyn analysoidun tiedon järjestelmä palauttaa vain ja ainoastaan rekisteröidyn henkilön omaan käyttöön. Kaikki rekisteröityihin henkilöihin liittyvä ja tietojärjestelmän kautta kerätty asiakasorganisaatiolle välitettävä tieto anonymisoidaan.

TARKASTELUOIKEUS, ELI OIKEUS SAADA PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveuun (help@sparky.fi) suomeksi tai englanniksi.

Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa PDF-muodossa lähettämällä pyynnön rekisterinpitäjälle (help@sparky.fi).

   

      

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on pystyttävä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään.

Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu.

Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty.
Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

RAJOITTAMISOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevia henkilötietoja sekä henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

 

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6777 (Neuvonta yksityishenkilöille) 

tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.

   

PBE Performance Ltd Oy

Kympinkatu 3 C, 40320 Jyväskylä

 Y-tunnus 3124341-9

bottom of page